silutesmiestovvg@gmail.com
Grįžti atgal

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

  

ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

"PAMARIO KRAŠTAS"

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Renkuosi Šilutę"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0143 

Projekto vykdytojas: Šilutės rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai: Šilutės Vydūno gimnazija, Šilutės pirmoji gimnazija, Šilutės Pamario pagrindinė mokykla, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla ir Šilutės Žibų pradinė mokykla

Projekto biudžetas: 14 942,33 Eur (iš jų 12 625,53 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas Šilutės miesto jaunimui atlikti savanorišką praktiką Šilutės miesto švietimo įstaigose. Projektu „Renkuosi Šilutę“ siekiama gyvai supažindinti projekto dalyvius su darbo specifika mokykloje ir paskatinti juos, įsivertinus asmeninius gebėjimus, tolimesnę profesinę veiklą sieti su mokytojo darbu Šilutės mieste. Projekto tikslinė grupė - darbingi neaktyvūs gyventojai iki 29 m. amžiaus. Tikimasi, kad projektas „Renkuosi Šilutę“ paskatins dalyvius pasirinkti pedagoginei kvalifikacijai įgyti gretutines studijas ar profesines pedagogines studijas, įgijus aukštąjį išsilavinimą. Taip pat manome, kad projektas paskatins Šilutės miesto jaunimą, studijuojantį Lietuvos aukštosiose mokyklose, svarstyti galimybę rinktis Šilutę, kaip numatomą darbo vietą po studijų.

Projektas atitinka 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo veiklą 10.2.1.5. „Bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos sutartį“.

Projekto veiklos:

1. Bendrųjų įgūdžių mokymai projekto dalyviams;

2. Savanoriškos praktikos atlikimas Šilutės miesto įstaigose;

3. Apibendrinamojo renginio organizavimas.

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2020 m. sausio 30 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2021 m. sausio 30 d.

https://www.silute.lt/veiklos-sritys/svietimas/jaunimui-skirtas-projektas-renkuosi-silute/6811

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis mokymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu"

Projekto kodas:  08.6.1-ESFA-T-927-01-0157

Projekto vertė: 11 841,76 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinio fondo (10 799,20 Eur) ir Šilutės Hugo Šojaus  muziejaus (1042,56 Eur ) lėšomis.

Projekto tikslas – padėti įgyti profesinius įgūdžius ir motyvaciją darbingam ekonomiškai neaktyviam jaunimui.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. sausio 01 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. sausio 29 d.

Šilutės rajono savivaldybėje, siekiant sumažinti didėjančio jaunimo nedarbo ir mažėjančio jaunimo užimtumo bei integravimo į švietimo ir darbo rinką problemas bei restauratorių profesijos darbuotojų stygiaus problemą Šilutės Hugo Šojaus muziejuje, įgyvendinamas projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis mokymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“. Projektas skirtas organizuoti ekonomiškai neaktyviam jaunimui neformalaus švietimo mokymus (profesinius) ir savanorišką praktiką Šilutės Hugo Šojaus muziejaus restauravimo centre bei paskatinti jų motyvaciją darbinei veiklai. Projekto tiksline grupė – ekonomiškai neaktyvus jaunimas ( 8 dalyviai).  Projekto įgyvendinimo metu numatytos trys veiklos: medinių elementų restauravimo mokymas, savanoriška praktika darbo vietoje, edukacinė išvyka-seminaras motyvacijos darbinei veiklai skatinti. Projekto įgyvendinimo metu dalyviai  Kauno kolegijoje bus mokomi medinių objektų restauravimo subtilybių, atliks savanorišką praktiką Šilutės Hugo Šojaus muziejuje, susitiks su Lietuvos dailės muziejaus  Prano Gudyno restauravimo centro restauravimo darbuotojais.   Tikimasi, kad projekto veiklose praktinių įgūdžių įgijimas darbo vietoje paskatins dalį (nemažiau kaip 20 proc. projekto dalyvių arba 2 asmenis) dalyvių pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais ir įsijungti į darbo rinką.

Projekto vykdytojas: Šilutės Hugo Šojaus muziejus