silutesmiestovvg@gmail.com
Grįžti atgal

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

  

ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

"PAMARIO KRAŠTAS"

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0263

Projekto vykdytojas: Šilutės turizmo ir pramogų centras

Projekto partneriai: MB "Europrosprendimai", Šilutės Hugo Šojaus muziejus

Projekto biudžetas: ​14516,02​ Eur (iš jų 13390,9​0​ Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto tikslas - padidinti Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų įsidarbinimo galimybes, siekiant geresnės jų integracijos į darbo rinką, dalyvaujant gidų darbo įgūdžių įgijimo veiklose.

Šilutė yra patraukli turizmo vietovė, tačiau trūksta turizmo specialistų bei gidų. Ypač tai aktualu vasaros sezonu, kada turistų skaičius smarkiai padidėja. Šiuo metu gido pažymas turi tik keli gidai, jaučiamas jų stygius pagal turistų srautą. Šiuo projektu siekiama skatinti ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo iniciatyvas, skirtas nedarbo mažinimui ir įsidarbinimo galimybių didinimui. Projekto veiklų dalyviai taps aktyvesniais gyventojais ir gebančiais įsilieti į darbo rinką. Šilutės mieste atsiras daugiau motyvuotų, praktinius įgūdžius įgijusių asmenų, pasiruošusių integruotis į darbo rinką. Atsiras asmenų, gebančių dirbti miesto gidais, kurie padės pritraukti ir išlaikyti turistų srautus, domėjimąsi Šilutės miestu ir turizmo objektais. Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklų dalyviai įgis darbinius įgūdžius savanoriaudami per praktines veiklas. Projekto tikslinė grupės - darbingi ekonomiškai neaktyvūs Šilutės miesto gyventojai; projekto savanoriai.

Projektas atitinka Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją, kadangi parengtas atsižvelgiant į 2 strategijos tikslą, 2.2. uždavinį ir 2.2.2. veiksmą.

Projekto veiklos:

1. Mokymai projekto veiklų dalyviams;

2. Profesinių ir kitų įgūdžių įgijimas, vykdant savanorišką veiklą;

3. Projekto dalyvių motyvacijos darbinei veiklai skatinimas.

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2020 m. birželio 16 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2021 m. birželio 16 d.

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Robotikos - pažangios specializacijos kompetencijų ugdymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0264

Projekto vykdytojas: VšĮ "Tavo Robotas"

Projekto biudžetas: 15592,04​ Eur (iš jų 14097,76​ Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto tikslas - darbingam ekonomiškai neaktyviam jaunimui, padėti įgyti profesinius kūrybinio organizavimo bazinius pagrindus, robotų projektavime ir programavime keliant motyvaciją ir kompetencijas susijusias su specializuotomis gamybos technologijomis savanoriškoje  darbo praktikoje,  taip pagerinant  jų konkurencingumą darbo rinkoje.

VšĮ “Tavo robotas” veikla - specializuota eksperimentinių mechatronikos mokslo tyrimų laboratorija, jau antri metai vykdanti pažangios specializacijos jaunimo švietimo funkcijas, Šilutėje. Naujų technologijų vystymas ir pritaikymas vyksta sparčiau nei bet kada istorijoje. Tad  siekiant sėkmingai asmeniui įsitvirtinti darbo rinkoje informaciniai ir technologiniai įgūdžiai yra vis reikalingesni, komercinių mokslinių tyrimų struktūros ir įmonės kuriančios naujas tiekimo grandine, investicijos į šios krypties švietimą, sukuria visiškai naujas rinkas ir pramonės šakas. Tačiau mažesni regionai tokie kaip Šilutė, dėl tinkamų įgūdžių bazės nebuvimo šiuo laikotarpiu patiria ekonominių sunkumų, susiduria su kliūtimis pritraukti pakankamai investicijų, taip pat didėjantis jaunimo nedarbas ir mažėjantis jaunimo užimtumas bei integravimo į švietimo ir darbo rinką problemos, padėtį sunkina. Visa tai VšĮ “Tavo robotas” paskatino imtis šio projekto, kurio siekis sudaryti sąlygas jaunimui reikšmingai prisidėti prie Šilutės regiono ekonominio ūkio modernizavimo. Organizuojant, robotikos specializacijos neformalaus švietimo mokymus ir praktinį darbą ekonomiškai neaktyviam darbingam jaunimui, VšĮ  “Tavo robotas” Šilutės laboratorijoje. Projekto tikslinė grupė – ne vyresni nei 29 metų darbingo amžiaus ekonomiškai neaktyvūs Šilutės gyventojai.

Projektas atitinka Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos 2 Tikslą „Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį“.  

Projekto veiklos:

1. Įvadinis renginys, bei profesiniai mokymai „ kūrybinio darbo organizavimo pagrindai, robotų projektavime ir programavime;

2. Jaunimo motyvacijos darbinei veiklai skatinimas;

3. Jaunimo Kompetencijų susijusių su specializuotomis gamybos technologijomis savanoriška praktika darbo vietoje;

4. Ekspertinis seminaras Sukurto įrenginio testavimas ne laboratorinėmis sąlygomis pramonės atstovams.

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2020 m. birželio 11 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2021 m. kovo 11 d.

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Garso režisierių neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0245

Projekto vykdytojas: Šilutės kultūros ir pramogų centras

Projekto biudžetas: 12958,09 Eur (iš jų 11966,97 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto tikslas - įtraukti darbingą neaktyvų jaunimą į Šilutės miesto bendruomenės gyvenimą per verslumo ugdymą.

Darbo patirtis su jaunimu rodo, kad jauniems žmonėms yra sudėtinga įsitvirtinti darbo rinkoje ne vien dėl informacijos paieškos apie paklausias darbo vietas Šilutės mieste gebėjimų stokos ir dažniausiai darbdavio siūlomo minimalaus darbo užmokesčio. Manome, kad to esminės priežastys yra: 1) jaunimo menka orientacija darbo rinkoje; 2) žinojimas kokių bendrųjų gebėjimų reikia, siekiant pasirinkti tinkamą darbinę sritį ir  joje siekti profesionalumo; 3) socialinė šeimos padėtis; 4) ugdymo/mokymo įprastinės formos, kurios suteikia žinojimą „apie“ o ne patirtį „kaip veikti ir tuo pačiu mokytis“. Todėl šiuo projektu sprendžiame darbingų neaktyvių jaunuolių iš Šilutės miesto problemą. Pasirinkta tikslinė grupė – darbingo amžiaus neaktyvūs jaunuoliai (iki 29 metų), kurių gyvenamoji vieta Šilutė. Jaunimo įtraukimui į projekto įgyvendinimą pasirinkta patraukli jaunimui idėja – parengti garso režisieriaus neformalius mokymus ir organizuoti jų praktiką Šilutės kultūros ir pramogų centre.

Projektas atitinka 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje“.

Projekto veiklos:

1. Garso režisierių mokymai;

2. Savanoriška praktika darbo vietoje.

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2020 m. gegužės 11 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2021 m. gegužės 10 d.

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Renkuosi Šilutę"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0143 

Projekto vykdytojas: Šilutės rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai: Šilutės Vydūno gimnazija, Šilutės pirmoji gimnazija, Šilutės Pamario pagrindinė mokykla, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla ir Šilutės Žibų pradinė mokykla

Projekto biudžetas: 14 942,33 Eur (iš jų 12 625,53 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas Šilutės miesto jaunimui atlikti savanorišką praktiką Šilutės miesto švietimo įstaigose. Projektu „Renkuosi Šilutę“ siekiama gyvai supažindinti projekto dalyvius su darbo specifika mokykloje ir paskatinti juos, įsivertinus asmeninius gebėjimus, tolimesnę profesinę veiklą sieti su mokytojo darbu Šilutės mieste. Projekto tikslinė grupė - darbingi neaktyvūs gyventojai iki 29 m. amžiaus. Tikimasi, kad projektas „Renkuosi Šilutę“ paskatins dalyvius pasirinkti pedagoginei kvalifikacijai įgyti gretutines studijas ar profesines pedagogines studijas, įgijus aukštąjį išsilavinimą. Taip pat manome, kad projektas paskatins Šilutės miesto jaunimą, studijuojantį Lietuvos aukštosiose mokyklose, svarstyti galimybę rinktis Šilutę, kaip numatomą darbo vietą po studijų.

Projektas atitinka 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo veiklą 10.2.1.5. „Bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos sutartį“.

Projekto veiklos:

1. Bendrųjų įgūdžių mokymai projekto dalyviams;

2. Savanoriškos praktikos atlikimas Šilutės miesto įstaigose;

3. Apibendrinamojo renginio organizavimas.

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2020 m. sausio 30 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2021 m. sausio 30 d.

https://www.silute.lt/veiklos-sritys/svietimas/jaunimui-skirtas-projektas-renkuosi-silute/6811

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis mokymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu"

Projekto kodas:  08.6.1-ESFA-T-927-01-0157

Projekto vertė: 11 841,76 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinio fondo (10 799,20 Eur) ir Šilutės Hugo Šojaus  muziejaus (1042,56 Eur ) lėšomis.

Projekto tikslas – padėti įgyti profesinius įgūdžius ir motyvaciją darbingam ekonomiškai neaktyviam jaunimui.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. sausio 01 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. sausio 29 d.

Šilutės rajono savivaldybėje, siekiant sumažinti didėjančio jaunimo nedarbo ir mažėjančio jaunimo užimtumo bei integravimo į švietimo ir darbo rinką problemas bei restauratorių profesijos darbuotojų stygiaus problemą Šilutės Hugo Šojaus muziejuje, įgyvendinamas projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis mokymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“. Projektas skirtas organizuoti ekonomiškai neaktyviam jaunimui neformalaus švietimo mokymus (profesinius) ir savanorišką praktiką Šilutės Hugo Šojaus muziejaus restauravimo centre bei paskatinti jų motyvaciją darbinei veiklai. Projekto tiksline grupė – ekonomiškai neaktyvus jaunimas ( 8 dalyviai).  Projekto įgyvendinimo metu numatytos trys veiklos: medinių elementų restauravimo mokymas, savanoriška praktika darbo vietoje, edukacinė išvyka-seminaras motyvacijos darbinei veiklai skatinti. Projekto įgyvendinimo metu dalyviai  Kauno kolegijoje bus mokomi medinių objektų restauravimo subtilybių, atliks savanorišką praktiką Šilutės Hugo Šojaus muziejuje, susitiks su Lietuvos dailės muziejaus  Prano Gudyno restauravimo centro restauravimo darbuotojais.   Tikimasi, kad projekto veiklose praktinių įgūdžių įgijimas darbo vietoje paskatins dalį (nemažiau kaip 20 proc. projekto dalyvių arba 2 asmenis) dalyvių pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais ir įsijungti į darbo rinką.

Projekto vykdytojas: Šilutės Hugo Šojaus muziejus