silutesmiestovvg@gmail.com Atrask namus
Grįžti atgal

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

"PAMARIO KRAŠTAS"

 

Projekto pavadinimas: "Socialinę gerovę kuriame drauge"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0433

Projekto vykdytojas: Šilutės Soroptimos klubas

Projekto partneriai: Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Šilutės Viltis“

Projekto biudžetas: 65 609,90​ Eur (iš jų 60 614,00​ Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto tikslas - ugdyti savipagalbos ir socialinius įgūdžius socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir Šilutės miesto gyventojams. 

Šiuo projektu siekiama pagerinti Šilutės mieste socialinę atskirtį patiriančių asmenų savi pagalbos ir socialinius įgūdžius kartu ugdant bendruomeniškumą ir skatinant savanorystę. Projekto tikslui pasiekti bus vykdomi bendrųjų įgūdžių mokymai ir seminarai praktikumai. Projektą apibendrins baigiamoji konferencija ir projekto dalyvių darbų, kurių jie išmoko projekto metu, paroda. Projekto tikslinės grupės – socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, Šilutės miesto gyventojai, projekto savanoriai.

Projektas atitinka 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje“.

Projekto veiklos:

1. Įrangos ir inventoriaus projektinės mokomosios virtuvės įrengimui įsigijimas ir projektinės mokomosios virtuvės įrengimas projekto dalyviams;

2. Įrangos, mokymų, renginių praktikumų vedimui įsigijimas;

3. Interaktyvių grindų įsigijimas;

4. Įrangos kūrybiškumo ugdymo praktikumams įsigyjimas;

5. Įvadinio seminaro pravedimas;

6. Bendrųjų įgūdžių mokymų surengimas;

7. Seminarų - praktikų surengimas;

8. Baigiamosios konferencijos projekto dalyvių darbų parodos organizavimas;

9. Savanoriškos veiklos organizavimas. 

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2020 m. gruodžio 18 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2022 m. rugpjūčio 18 d.

"Maži darbai - dideli stebuklai" (projekto pristatymas)

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos kokybei" 

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0476

Projekto vykdytojas: Šilutės turizmo informacijos centras

Projekto partneriai: Asociacija „Lamatos žemė“, Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“, Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Žuvėjų kraštas"

Projekto biudžetas: 36 660,00​ Eur (iš jų 33 874,00 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto tikslas - integruoti  grįžusius iš emigracijos kraštiečius, imigrantus (tame tarpe ir pabėgėlius) į pilnavertį visuomeninį gyvenimą.

Kasmet į Lietuvą atvyksta gyventi žmonės iš įvairių pasaulio šalių. Vieni mokytis, kiti dirbti, vykdyti verslą, gyventi pas savo šeimos narius ar kitais tikslais. Imigrantų padėtis Lietuvoje nėra lengva: prastos integracijos galimybės, sudėtingas dalyvavimas socialiniame, kultūriniame ir politiniame šalies gyvenime. Nors imigruojančių į Lietuvą nėra daug, aiškios valstybės politikos nebuvimas imigrantų klausimu parodo esamą situaciją, kurią reikia keisti. Šiame projekte dėmesys bus skiriamas ne tik pabėgėliams ir atvykėliams iš kitų šalių, bet sugrįžusiems ir galvojantiems apie grįžimą iš emigracijos savo šalies piliečiams. Projektu bus siekiama sumažinti imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) socialinę atskirtį ir padidinti jų socialinę integraciją į Šilutės rajono visuomeninį, kultūrinį, ekonominį ir politinį gyvenimą, pradėti partneriškai spręsti imigrantų įsiliejimo į darbo rinką klausimus.    

Projekto tikslinės grupės: Šilutės miesto gyventojai, imigrantai (įskaitant ir pabėgėlius), darbingi ekonomiškai neaktyvūs imigrantai, projekto savanoriai.

Projekto veiklos:

1. Socialinę integraciją gerinančių renginių organizavimas;
2. Valstybinės lietuvių kalbos mokymai imigrantams;
3. Bendradarbiavimo platformos kūrimas. 

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2020 m. lapkričio 30 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2022 m. gruodžio 28 d.

   

    

     

    

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis mokymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu"

Projekto kodas:  08.6.1-ESFA-T-927-01-0157

Projekto vertė: 11 841,76 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinio fondo (10 799,20 Eur) ir Šilutės Hugo Šojaus  muziejaus (1042,56 Eur ) lėšomis.

Projekto tikslas – padėti įgyti profesinius įgūdžius ir motyvaciją darbingam ekonomiškai neaktyviam jaunimui.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. sausio 29 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. balandžio 22 d.

Šilutės rajono savivaldybėje, siekiant sumažinti didėjančio jaunimo nedarbo ir mažėjančio jaunimo užimtumo bei integravimo į švietimo ir darbo rinką problemas bei restauratorių profesijos darbuotojų stygiaus problemą Šilutės Hugo Šojaus muziejuje, įgyvendinamas projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis mokymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“. Projektas skirtas organizuoti ekonomiškai neaktyviam jaunimui neformalaus švietimo mokymus (profesinius) ir savanorišką praktiką Šilutės Hugo Šojaus muziejaus restauravimo centre bei paskatinti jų motyvaciją darbinei veiklai. Projekto tiksline grupė – ekonomiškai neaktyvus jaunimas ( 8 dalyviai).  Projekto įgyvendinimo metu numatytos trys veiklos: medinių elementų restauravimo mokymas, savanoriška praktika darbo vietoje, edukacinė išvyka-seminaras motyvacijos darbinei veiklai skatinti. Projekto įgyvendinimo metu dalyviai  Kauno kolegijoje bus mokomi medinių objektų restauravimo subtilybių, atliks savanorišką praktiką Šilutės Hugo Šojaus muziejuje, susitiks su Lietuvos dailės muziejaus  Prano Gudyno restauravimo centro restauravimo darbuotojais.   Tikimasi, kad projekto veiklose praktinių įgūdžių įgijimas darbo vietoje paskatins dalį (nemažiau kaip 20 proc. projekto dalyvių arba 2 asmenis) dalyvių pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais ir įsijungti į darbo rinką.

Projekto vykdytojas: Šilutės Hugo Šojaus muziejus

PROJEKTO METU UŽFIKSUOTOS AKIMIRKOS

https://youtu.be/NErez7XNdbY

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0263

Projekto vykdytojas: Šilutės turizmo ir pramogų centras

Projekto partneriai: MB "Europrosprendimai", Šilutės Hugo Šojaus muziejus

Projekto biudžetas: ​14516,02​ Eur (iš jų 13390,9​0​ Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto tikslas - padidinti Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų įsidarbinimo galimybes, siekiant geresnės jų integracijos į darbo rinką, dalyvaujant gidų darbo įgūdžių įgijimo veiklose.

Šilutė yra patraukli turizmo vietovė, tačiau trūksta turizmo specialistų bei gidų. Ypač tai aktualu vasaros sezonu, kada turistų skaičius smarkiai padidėja. Šiuo metu gido pažymas turi tik keli gidai, jaučiamas jų stygius pagal turistų srautą. Šiuo projektu siekiama skatinti ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo iniciatyvas, skirtas nedarbo mažinimui ir įsidarbinimo galimybių didinimui. Projekto veiklų dalyviai taps aktyvesniais gyventojais ir gebančiais įsilieti į darbo rinką. Šilutės mieste atsiras daugiau motyvuotų, praktinius įgūdžius įgijusių asmenų, pasiruošusių integruotis į darbo rinką. Atsiras asmenų, gebančių dirbti miesto gidais, kurie padės pritraukti ir išlaikyti turistų srautus, domėjimąsi Šilutės miestu ir turizmo objektais. Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklų dalyviai įgis darbinius įgūdžius savanoriaudami per praktines veiklas. Projekto tikslinė grupės - darbingi ekonomiškai neaktyvūs Šilutės miesto gyventojai; projekto savanoriai.

Projektas atitinka Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją, kadangi parengtas atsižvelgiant į 2 strategijos tikslą, 2.2. uždavinį ir 2.2.2. veiksmą.

Projekto veiklos:

1. Mokymai projekto veiklų dalyviams;

2. Profesinių ir kitų įgūdžių įgijimas, vykdant savanorišką veiklą;

3. Projekto dalyvių motyvacijos darbinei veiklai skatinimas.

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2020 m. birželio 16 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2021 m. spalio 8 d.

   

    

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Robotikos - pažangios specializacijos kompetencijų ugdymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0264

Projekto vykdytojas: VšĮ "Tavo Robotas"

Projekto biudžetas: 15592,04​ Eur (iš jų 14097,76​ Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto tikslas - darbingam ekonomiškai neaktyviam jaunimui, padėti įgyti profesinius kūrybinio organizavimo bazinius pagrindus, robotų projektavime ir programavime keliant motyvaciją ir kompetencijas susijusias su specializuotomis gamybos technologijomis savanoriškoje  darbo praktikoje,  taip pagerinant  jų konkurencingumą darbo rinkoje.

VšĮ “Tavo robotas” veikla - specializuota eksperimentinių mechatronikos mokslo tyrimų laboratorija, jau antri metai vykdanti pažangios specializacijos jaunimo švietimo funkcijas, Šilutėje. Naujų technologijų vystymas ir pritaikymas vyksta sparčiau nei bet kada istorijoje. Tad  siekiant sėkmingai asmeniui įsitvirtinti darbo rinkoje informaciniai ir technologiniai įgūdžiai yra vis reikalingesni, komercinių mokslinių tyrimų struktūros ir įmonės kuriančios naujas tiekimo grandine, investicijos į šios krypties švietimą, sukuria visiškai naujas rinkas ir pramonės šakas. Tačiau mažesni regionai tokie kaip Šilutė, dėl tinkamų įgūdžių bazės nebuvimo šiuo laikotarpiu patiria ekonominių sunkumų, susiduria su kliūtimis pritraukti pakankamai investicijų, taip pat didėjantis jaunimo nedarbas ir mažėjantis jaunimo užimtumas bei integravimo į švietimo ir darbo rinką problemos, padėtį sunkina. Visa tai VšĮ “Tavo robotas” paskatino imtis šio projekto, kurio siekis sudaryti sąlygas jaunimui reikšmingai prisidėti prie Šilutės regiono ekonominio ūkio modernizavimo. Organizuojant, robotikos specializacijos neformalaus švietimo mokymus ir praktinį darbą ekonomiškai neaktyviam darbingam jaunimui, VšĮ  “Tavo robotas” Šilutės laboratorijoje. Projekto tikslinė grupė – ne vyresni nei 29 metų darbingo amžiaus ekonomiškai neaktyvūs Šilutės gyventojai.

Projektas atitinka Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos 2 Tikslą „Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį“.  

Projekto veiklos:

1. Įvadinis renginys, bei profesiniai mokymai „ kūrybinio darbo organizavimo pagrindai, robotų projektavime ir programavime;

2. Jaunimo motyvacijos darbinei veiklai skatinimas;

3. Jaunimo Kompetencijų susijusių su specializuotomis gamybos technologijomis savanoriška praktika darbo vietoje;

4. Ekspertinis seminaras Sukurto įrenginio testavimas ne laboratorinėmis sąlygomis pramonės atstovams.

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2020 m. birželio 11 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2021 m. lapkričio 4 d.

     

     

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: „Baristos plius“ neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbovietoje organizavimas ir pravedimas.

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0522   

Projekto vykdytojas: Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras

Projekto biudžetas: 23 066,95​ Eur (iš jų 21 313,86 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto tikslas - įtraukti darbingą neaktyvų jaunimą į Šilutės miesto bendruomenės gyvenimą per verslumo ugdymą. 

Darbo patirtis su jaunimu rodo, kad jauniems žmonėms yra sudėtinga įsitvirtinti darbo rinkoje ne vien dėl informacijos paieškos apie paklausias darbo vietas Šilutės mieste gebėjimų stokos, bet ir dažniausiai darbdavio siūlomo minimalaus darbo užmokesčio. Manoma, kad to esminės priežastys yra: 1) jaunimo menka orientacija darbo rinkoje, 2) žinojimas kokių bendrųjų gebėjimų reikia, siekiant pasirinkti tinkamą darbinę sritį ir  joje siekti profesionalumo, 3) socialinė šeimos padėtis, 4) ugdymo/mokymo įprastinės formos, kurios suteikia žinojimą „apie“ o ne patirtį „kaip veikti ir tuo pačiu mokytis“. Todėl šiuo projektu siekiama išspręsti darbingų neaktyvių jaunuolių iš Šilutės miesto problemą.

Projekto tikslinė grupė – darbingo amžiaus neaktyvūs jaunuoliai (iki 29 metų), kurių gyvenamoji vieta Šilutė.

Jaunimo įtraukimui į projekto įgyvendinimą pasirinkta patraukli jaunimui idėja – parengti baristos plius neformalius mokymus ir organizuoti jų praktiką UAB „Pamario klumpė“. Jaunuoliai ne tik išmoks baristos specialybės, bet ir mokysis kompleksiškai pažvelgti į šia specialybę nuo įvairių rūšių kavos gėrimo paruošimo iki prie kavos tinkančiu užkandžių gamybos bei praktinio panaudojimo rengiant projektus bei atliekant praktiką.

Projektas atitinka 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje“.

Projekto veiklos:

1. Baristos plius pradmenų mokymai;

2. Praktika darbo vietoje.

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2020 m. gruodžio 3 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2021 m. gruodžio 15 d.

   

     

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Garso režisierių neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0245

Projekto vykdytojas: Šilutės kultūros ir pramogų centras

Projekto biudžetas: 12958,09 Eur (iš jų 11966,97 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto tikslas - įtraukti darbingą neaktyvų jaunimą į Šilutės miesto bendruomenės gyvenimą per verslumo ugdymą.

Darbo patirtis su jaunimu rodo, kad jauniems žmonėms yra sudėtinga įsitvirtinti darbo rinkoje ne vien dėl informacijos paieškos apie paklausias darbo vietas Šilutės mieste gebėjimų stokos ir dažniausiai darbdavio siūlomo minimalaus darbo užmokesčio. Manome, kad to esminės priežastys yra: 1) jaunimo menka orientacija darbo rinkoje; 2) žinojimas kokių bendrųjų gebėjimų reikia, siekiant pasirinkti tinkamą darbinę sritį ir  joje siekti profesionalumo; 3) socialinė šeimos padėtis; 4) ugdymo/mokymo įprastinės formos, kurios suteikia žinojimą „apie“ o ne patirtį „kaip veikti ir tuo pačiu mokytis“. Todėl šiuo projektu sprendžiame darbingų neaktyvių jaunuolių iš Šilutės miesto problemą. Pasirinkta tikslinė grupė – darbingo amžiaus neaktyvūs jaunuoliai (iki 29 metų), kurių gyvenamoji vieta Šilutė. Jaunimo įtraukimui į projekto įgyvendinimą pasirinkta patraukli jaunimui idėja – parengti garso režisieriaus neformalius mokymus ir organizuoti jų praktiką Šilutės kultūros ir pramogų centre.

Projektas atitinka 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje“.

Projekto veiklos:

1. Garso režisierių mokymai;

2. Savanoriška praktika darbo vietoje.

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2020 m. gegužės 11 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2020 m. gruodžio 8 d.

    

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Šilutės miesto jaunimo verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-V-911-23-0003

Projekto vykdytojas: Šilutės kultūros ir pramogų centras

Projekto partneriai: Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, Šilutės rajono savivaldybė, VšĮ "Šilainė"

Projekto biudžetas: 16 283,69 Eur (iš jų 14 645,33 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto vykdymo laikas: nuo 2018-09-05 iki 2019-05-31

Projekto tikslas - įtraukti darbingą neaktyvų jaunimą į Šilutės miesto bendruomenės gyvenimą per verslumo ugdymą. Projektas atitinka 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje“.

Projekto veiklos:

1. Verslo pradmenų mokymai;

2. Kūrybinės dirbtuvės;

3. Praktinis produktų/gaminių išbandymas.

https://www.facebook.com/siluteskulturoscentras/videos/638432799902853/

    

    

    

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei  įgūdžių suteikimas praktikos metu"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-V-911-23-0002​

Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės turgavietė"​

Projekto partneriai: Asociacija "Pamario jaunimas"

Projekto biudžetas: 16 913,00 Eur (iš jų 15 092,00 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto vykdymo laikas: nuo 2018-09-10 iki 2019-03-13

Projekto tikslas - pagerinti Šilutėje darbingo neaktyvaus jaunimo padėtį darbo rinkoje, suteikiant jiems finansinio raštingumo žinias bei praktinius verslumo įgūdžius, kartu ugdant bendruomeniškumą ir skatinant savanorystę. Projektas atitinka 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje“.

Projekto veiklos:

1. Savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorystės mokymas;

2. Darbingo amžiaus nekatyvus vietos jaunimo mokymas;

3. Darbingo amžiaus neaktyvus vietos jaunimo praktika darbo vietoje.

______________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: "Darbingo neaktyvaus jaunimo verslumo ugdymas turizmo srityje"

Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-V-911-23-0001

Projekto vykdytojas: Tarptautinė mokslininkų ir ekspertų sąjunga​

Projekto partneriai: Moterų užimtumo centras

Projekto biudžetas: 16 333,33 Eur (iš jų 15 092,00 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšos)

Projekto vykdymo laikas: nuo 2018-09-05 iki 2019-04-11

Projekto tikslas – mokantis ir praktiškai veikiant ugdyti darbingo amžiaus neaktyvaus jaunimo verslumą turizmo srityje. Tam specialiai buvo pasirinkta patraukli jaunimui praktinė verslumo ugdymo sritis – turizmas. Projektas atitinka 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje“. Projektu metu buvo siekiama – mažinti projekto dalyvių socialinę atskirtį bei padėti jiems integruotis į Šilutės miesto bendruomenę per bendravimą ir praktinius užsiėmimus drauge su turizmo ir IT žinovais. 

Projekto veiklos:

1. Bendrųjų įgūdžių mokymai skirti suteikti verslumo žinių mokantis ir praktiškai veikiant turizmo bei informacinių technologijų srityje;
2. Unikalaus „Google Maps“ principu varomo tinklapio sukūrimas.

http://www.tmes.lt/